BIỆT THỰ VƯỜN
Ý Yên - Nam Định, 2010-2011

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Sơn
Địa điểm: Vĩnh Trị - Ý Yên - Nam Định
Diện tích khu đất: 2.200m2
Diện tích xây dựng: 350m2
Năm thiết kế: 2010
Năm xây dựng: 2010-2011